Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Stanovy OS U Nás, Volary

registrace provedena 16.3. 2007 pod jednacím číslem

VS/1-1/66946/07R

                Stanovy občanského sdružení u Nás, Volary

 

 

                                                 HLAVA I – Základní ustanovení

 

Čl. 1   Název a sídlo občanského sdružení

 

Název:   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ U NÁS, VOLARY ( dále jen sdružení )

            Sídlo:     Tolarova č.p. 355, 384 51 Volary

 

                                    HLAVA II – Cíle a formy činnosti

 

Čl. 2 Cíle společnosti

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 

 • Přispívání k ochraně životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví ve městě Volary a jeho okolí
 • Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení
 • Příprava, podpora a realizace programů, projektů a činností zaměřených na lokální a regionální rozvoj, ekologicky šetrnou turistiku, sportovní, kulturní a vzdělávací akce
 • Informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování zejména občanů Volar a jeho okolí o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které mohou případně ohrozit či poškodit životní podmínky obyvatel, nebo přírodní a kulturní hodnoty města Volary a jeho okolí
 • Propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje města
 • Podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i sociálních problémů města Volary a jeho okolí
 • Ochrana obyvatel města Volary před hlukem a znečišťováním ovzduší

 

Čl. 3  Formy činnosti sdružení

 

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 

 • Informační a poradenská činnost pro občany města Volary a jeho okolí, podpora vzájemné komunikace mezi občany
 • Organizování a spolupořádání benefičních, kulturních a společenských akcí na záchranu a podporu památek a historických objektů na uzemí města Volary a jeho okolí
 • Organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí a zdravých životních podmínek ve Volarech a jeho okolí
 • Účast ve správních řízení i jiných řízení, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturních památek
 • Spolupráce s jinými subjekty, např. se sdružením občanů, firmami, školami, církvemi a dalšími, při naplňování cíle činnosti sdružení
 • Prezentace vlastní činnosti prostřednictvím medií a internetu
 • Vydávání tiskových zpráv, letáčků a publikací

 

                                                     HLAVA III - Členství

 

Čl. 4 Členství

 

Členství ve sdružení je řádné a příležitostné. Řádnými členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 15-ti let a právnické osoby, který souhlasí s cíli sdružení Členství vzniká na základě jednomyslného schválení písemné přihlášky radou sdružení. O přijetí rozhoduje rada na svém nejbližším jednání. Podmínkou přijetí za za řádného člena spolku je předchozí činnost žadatele jako příležitostného člena spolku.

 

Čl. 5 Příležitostné členství

 

Příležitostným členem spolku se stává ta osoba, která při konkrétní akci pracuje ve prospěch sdružení a má o příležitostné členství zájem. Příležitostný člen je ustaven předsedou sdružení a je o tom učiněn zápis. Toto členství musí být konkrétně časově ohraničeno ( časově či k určité akci ). Příležitostný člen má právo poradního hlasu a nemá právo hlasovat. Náměty podává příležitostný člen prostřednictvím člena řádného.

 

Čl. 5 Zánik členství

 

Členství zaniká :

 

 1. nezaplacením členského příspěvku ani na písemnou výzvu hospodáře sdružení
 2. vystoupením, podaným písemně, telefonicky, elektronicky či ústně předsedovy sdružení
 3. zánikem sdružení, úmrtím člena nebo zánikem člena v případě právnické osoby
 4. dnem rozhodnutí valné hromady sdružení o vyloučení člena; člen může být vyloučen na návrh rady v případě, že se dopustil jednání, které je v rozporu s cílem činnosti sdužení, nebo soustavně porušuje povinnosti člena sdtužení

 

Čl. 6  Práva a povinnosti člena

 

Práva řádného člena sdružení jsou tato:

 

 • volit a být volen do správní rady sdružení
 • účasnit se všech akcí sdružení
 • být informován o činnosti sdružení a rozhodnutích orgánů sdružení
 • předkládat návrhy, připomínky a stížnosti všem orgánům sdružení

 

Povinnosti řádného člena sdružení jsou tato:

 

 • znát a dodržovat stanovy spolku
 • dodržovat rozhodnutí a usnesení všech orgánů sdružení
 • platit roční členský příspěvek

 

 

 

 

 

 

                                                HLAVA IV – Orgány spolku

 

Čl. 7 Valná hromada sdružení

 

Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. schází se nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda sdružení přičemž termín a místo konání je povinnen oznámit členům sdružení nejméně 14 dní předem. V případě, že svolání valné hromady písemně požádá alespoň 1/3 členů sdružení je předseda povinnen svolat valnou hromadu nejpozději do 30 dnů poté, kdy obdržel žádost.

Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů a je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/3 členů sdružení.

Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá se náhradní valná hromada dle stejných pravidel jako řádná.

Valná hromada volí předsedu sdružení, hospodáře a ostatní členy správní rady. Volební období těchto osob je jeden rok, přičemž jejich funkce končí až zvolením nových členů těchto orgánů.

Valná hromada dále rozhoduje :

·        o změně  stanov

·        projednává a schvaluje zprávu předsedy a revizní komise

·        o případném vyloučení člena

·        o výši členského příspěvku a lhůtě jeho splatnosti

 

Čl. 8 Správní rada sdružení

 

Správní rada (dále jen rada ) je výkonným orgánem sdružení, řídí činnost a rozhoduje o hospodaření s majetkem sdružení. Rada je povinna zabezpečit nákládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a v duchu těchto stanov.

Rada je složena ze tří členů - předsedy sdružení, hospodáře a jednoho libovolného člena.

Rada schvaluje svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a je usnášeníschopná pouze za přítomnosti všech členů rady.

Jednání rady se může po jejím souhlasu zůčasnit jako host jakýkoliv člen sdružení.

Rada se schází nejméně čtyřikrát do roka. Termín a místo konání oznámí předseda sdružení členům rady nejméně 14 dní předem.

Rada rozhoduje o přijetí nového člena sdružení a navrhuje valné hromadě případné vyloučení člena.

 

Čl. 9 Předseda sdružení

 

 • je ststutárním orgánem sdružení, jedná  jménem sdružení na veřejnosti, přičemž podepisuje tak, že ke svému jménu  a příjmení připojí označení své funkce  a názvu sdružení a podepisovanou listinu opatří razítkem sdružení
 • svolává a řídí valnou hromadu a správní radu sdružení
 • zpracovává a předkládá valné hromadě zprávu předsedy, ve které uvede především výsledky činnosti sdružení ve svém volebním období ve vztahu k naplňování cíle společnosti
 • má podpisové právo k bankovnímu účtu sdružení

 

 

 

 

 

 

Čl. 10 Hospodář

 

 • vede účetnictví sdružení v souladu s platnými zákony
 • vede pokladnu sdružení
 • má podpisové právo k bankovnímu účtu sdružení, přičemž disponovat s prostředky sdružení je oprávněn pouze na základě souhlasu správní rady a v souladu s jejím usnesením
 • vyzývá písemně členy sdružení, kteří jsou v prodlení se zaplacením členského příspěvku k jeho zaplacení v náhradní lhůtě

 

 

                                    HLAVA V – Zásady hospodaření

 

Čl. 11 Finanční zdoje sdružení

 

Sdružení získává finanční prostředky pro svou činnost zejména z členských příspěvků, darů, dotací, z grantů a také z vlastní hospodářské činnosti, které bude v souladu s cíly sdružení a bude vycházet z forem činnosti uvedených výše.

Finanční prostředky jsou vedeny na kontě u vybraného finančního ústavu. Jsou evidovány v souladu se zákonem. Nakládat s nimi mohou předseda a hospodář dle článků 8, 9 a 10 těchto stanov.

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Sdružení využívá svůj majetek k realizaci cíle činnosti sdružení.

 

 

                                     HLAVA VI Zánik sdružení

 

ČL.12 Ukončení činnosti sdružení

 

K ukončení činnosti a tedy k jeho zrušení může dojít pouze rozhodnutím valné hromady a to pouze jednomyslným rozhodnutím všech přítomných členů, tedy nikoliv pouhou nadpoloviční většinou hlasů.

Dojde-li k zániku spolku, rozhodne valná hromada na témže zasedání o způsobu naložení s majetkem spolku.

 

                               HLAVA VII Závěrečná ustanovení

 

Čl. 13 Územní jednotky

 

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušný pro celé území okresu Prachatice

 

Čl. 14 Závaznost stanov

 

Stanovy spolku jsou závazné pro všechny řádné i příležitostné členy sdružení.

 

Čl. 15 Změny stanov

 

Změny ve stanovách může provést jen valná hromada sdružení.

 

Čl. 16 Platnost stanov

 

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace spolku.

 

 

 

 

 

              

21.01.2008 15:01:45
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one