Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Bilance - Volary 2010 - 2011

Komunální volby v říjnu 2010 potvrdily a posílily pozici dosavadní koalice Nezávislých HRM, ČSSD a ODS, která dohromady získala dvě třetiny mandátů. Své posty přesvědčivě obhájila starostka města Martina Pospíšilová (nezáv. HRM) i místostarosta Ing. Robert Pročka (ČSSD). Kromě nich tvoří Radu města v tomto období dále Mgr. Vít Pavlík, Roman Kozák (oba nezáv. HRM) a Ivo Rolčík, DiS (ČSSD). Po 12 měsících činnosti Rady města Volary přinášíme bilanci její práce, doplněnou o nejdůležitější informace a události, které přinesl rok v životě zastupitelského sboru, městských organizací, městského úřadu a našeho města vůbec... (celý článek)
Schválen byl nový územní plán města, který zahrnuje i spádové osady.  Letos na podzim byla vypracována a schválena mapa obvyklých cen městských pozemků na celém katastru Volar, což usnadní orientaci zájemcům o koupi. Zastupitelstvo schválilo zásady rekonstrukce a úprav náměstí. Rada města pověřila běžnou agendou převodů a pronájmů zahrádek odbor investic a správy majetku. Požádali jsme ministerstvo obrany o bezúplatný převod 15 vojenských bunkrů typu ŘOP z 30. let na město. Byla zřízena meteostanice na jižním okraji města, která je zapojena do oficiální sítě ČHMÚ a lépe zaznamenává rázovité klima volarské kotliny.

Město zakoupilo ultrazvuk se dvěma sondami pro gynekologická a těhotenská vyšetření, který zapůjčilo na místní zdravotnické středisko. Volarským pacientkám tak ušetří obtíže a čas spojené s dojížděním za tímto odborným vyšetřením jinam.

Nejnáročnější opravou, dokončovanou v těchto dnech, je celková rekonstrukce historického domu č. p. 5 nad kostelem. Obnova vybydleného domu přinesla 6 moderních bytů a úpravu prostranství za domem, kde vznikajístání pro auta a zadlážděné prostranství. Opravena byla i kamenná zeď dávající prostoru až středověký ráz. Milým překvapením byl nález obrazu Madony stožecké z 19. století, který dělníci firmy Rekon Insta objevili při vyklízení půdy a který nyní podstupuje renovaci.

Svítivou barevnou kombinaci růžové fasády a zelené střechy dostal po opravě další z domů na náměstí, č. p. 23. Opraveny byly kůlny i za tímto domem. Zateplení a nový barevný kabát má i budova č. p. 51 v Soumarské ulici. Nově byla vystavěna opěrná zeď a nový plot v křižovatce u domu č. p. 378 . V závěru loňského roku dostal nová okna a novou zelenou fasádu obytný dům v Tolarově ulici č. p. 381. Nová okna byla osazena v č. p. 599 – 600 v Revoluční ulici a také v Budějovické 500, kde navíc je nově vydlážděno nádvoří. První částí rekonstrukce prošla kaple sv. Floriána na hřbitově.Správa domů a bytů Volary převzala od ledna 2011 obhospodařování agendy tří nových společenství vlastníků bytů.

Došlo také na komunikace: nový povrch dostala vozovka ve Finských domcích, kde byla navíc vyasfaltována i dosud jen blátivá cesta na jižní straně; nové jsou zde nejen chodníky, ale i rozvody a stožáry veřejného osvětlení.Město na tuto rekonstrukci získalo dotaci ve výši 5,3 miliónu korun.

Vyřešeno bylo vlastnictví silnice z mlynářovické návsi k Hrňům, kterou vlastník opravil. Správa silnic plánuje opravu silnice z Mlynářovic k hájence, přičemž město zaplatí opravu cesty přes náves. K opravě rozkopaných a propadlých povrchů vozovek byla použita nová metoda s rozpouštěním asfaltu a to v ulicích Tolarova, Mlýnská aTovární. Opravena byla odbočná komunikace z Mlynářovické ulice.

Byl vypracován projekt na revitalizaci nádražní aleje v Tolarově ulici a parku u přejezdu. Z náměstí byly odstraněny uschlé smrky a výchovným zásahem prošla zeleň v parčíku před lékárnou. Rada města schválila návrh kanalizačního řádu.

Město v říjnu vstoupilo do Místní akční skupiny Chance in nature LAG, která pokrývá oblast Čkyňska, Vimperska, Prachaticka a nyní i Volarska. Tím bude m. j. umožněno drobným podnikatelům ucházet se o dotace na jejich podnikání.

 Městské lesy s. r. o. získaly 3 nové certifikáty stvrzující kvalitu v řízení bezpečnosti práce a ochraně přírody při hospodaření v lesích. Zároveň uskutečnily osazení křížové cesty na Kamenáči stromy a rostlinami dle projektu Terezy Včelákové, který je založen na výrazné symbolice. V Kasárnách započaly s výstavbou technického zázemí s dílnou a sociálním zařízením pro zaměstnance. Již třetí rok dojížděli zaměstnanci zpracovávat lesní kalamitu do oblasti Bordeaux ve Francii. Na rašeliništi Soumarský most, které má od Města Volary pronajat Národní park Šumava, započalo budování naučné stezky s povalovým chodníkem a vyhlídkovou věží.

 Přes letní sezónu najalo město bezpečnostní agenturu, která v odpoledních a večerních hodinách pomáhala střežit bezpečnost a pořádek v centru města a přilehlých zónách. Činnost agentury byla koordinována v součinnosti s Policií ČR.

Město podpořilo osazení webové kamery na komíně bývalých JDZ, jejíž obraz bude přenášen do sítě nejsledovanějších webových stránek Šumavy. Ve známém televizním pořadu Hledání ztraceného času se v loňském říjnu objevily vzácné záběry z osvobozování Volar americkou armádou v květnu 1945. Městská knihovna se v říjnu 2010 podílela na vytvoření republikového rekordu v hromadném čtení téže knihy, jíž byly Pohádky ze šumavských lokálek. Připojila se i k doprovodnému programu zvláštního spisovatelského vlaku Ecce Libris, který jel přes Volary 17. září 2011. Nový design získaly webové stránky informačního portálu www.volary.eu.

Po čtyřech létech byl pro nezájem občanů ukončen sobotní provoz městského úřadu. Vstřícnost radnice nenalezla u veřejnosti odezvu; např. v posledním půlroce nevyužil tuto službu ani jediný zájemce.

Mateřská škola získala grant na osazení zahrady houpačkami, kolotočem apod. ve výši 130 000 korun, na opravy a vybavení tříd pak dalších 150 tisíc korun. Ve školce na Sídlišti Míru byly kompletně renovovány umývárny. Počet dětí v mateřských školkách přitom výrazně stoupl.

 Na plaveckém bazénu byly nákladem 140 tisíc korun rekonstruovány sprchy. Město získalo darem pár nových bezpečnostních branek na dětské hřiště u bazénu.

Proběhla revize pojišťovacích smluv města. Účetnictví města opět úspěšně prošlo auditem Jihočeského kraje. Naše město je navzdory nedávné hospodářské krizi finančně zdravé a schopné finančně se podílet na dotacích projektů, o něž se uchází. Zastupitelé dali vedení města mandát usilovat v exekuční dražbě o získání hotelu Bobík. Usilujeme o co nejnižší cenu a čeká se tudíž na další kolo dražby.

Základní škola získala dotaci 450 000 korun na modernizaci topných ventilů a 1,1 miliónu korun na vzdělávací programy. Zateplení školy, na něž město získalo dotaci 12 miliónů a na něž netrpělivě čekáme, dosud neproběhlo z viny administrativních průtahů na ministerstvu. Zamítnuty byly dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Tolarově ulici, na oživení Pivovarského parku a na vybudování hřiště na minigolf u bazénu. Poškození budovy bývalé základní školy I. stupně si vyžádalo odborné posudky, jejichž závěry umožňují uskutečnit záměr přestěhovat sem městskou knihovnu a Dům dětí.

V říjnu 2010, v den voleb, získalo město dotaci na výstavbu nového sběrného dvora v Mlýnské ulici ve výši 9 miliónů korun. Projekt se nachází ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby. Připravena je oprava Chlumského rybníka, na níž město loni obdrželo dotaci ve výši 2,8 miliónu korun a která začne, jakmile to klimatické podmínky dovolí.

Kromě výše uvedených dotací se městu dále letos podařilo získat navíc např. dotaci na další opravu kaple sv. Floriána (250 000 korun) i dva granty pro Sbor bobrovolných hasičů (80 a 69 tisíc korun). Za letošní, dosud neskončený rok, přesáhla celková výše dotací částku 7,1 miliónu korun.

Na rozdíl od trendu v jiných městech Rada města Volary snížila nájemné v městských bytech, které nejsou připojeny na centrální zdroj tepla. U pronájmů nebytových prostor podnikatelům rozhodla Rada města neuplatňovat navýšení plateb o inflační doložku, čímž ponechala nájemné na stávající výši. Připravována jsou nová pravidla pro přidělování městských bytů, zahrnující m. j. umožnění předchozí prohlídky bytu zájemcům.

Město vyhlásilo již dvě kola výhodných půjček (s úrokem 3 %) občanům na obnovu bytového fondu. V říjnu 2010 rozhodlo zastupitelstvo o snížení koeficientu daně z pozemků poté, co ho vláda navýšila na dvojnásobek. Od nového roku byly sníženy platy starostce a místostarostovi i odměny radním.

Byly zavedeny dva autobusové spoje k nové zastávce u základní školy, aby bylo usnadněno docházení žáků. Na žádost více jak sedmdesáti občanů vyjednalo město od 12. června zavedení nového nočního vlakového spoje z Prachatic do Volar. Bohužel, není příliš využíván, a tak bude v budoucnu zrušen.

Počátkem roku ukončil pracovní poměr na odboru životního prostředí MÚ St. Kadlčík, na jehož místo poté nastoupila Stanislava Jindrová.  Do funkce vedoucí odboru investic a správy majetku byla na jaře jmenována Bc. Helena Fiedlerová. Do podatelny MÚ nastoupila Dana Stieblerová. Novým velitelem Obvodního oddělení Policie ČR ve Volarech byl jmenován npor. Bc. Pavel Turek, jeho zástupcem npor. Bc. Miroslav Ludačka.

Jednatelku Sesazovny dýh Marii Prixovou po odchodu do penze vystřídala od letošního února Ing. Ingrid Křížová, která se po ztrátě odbytu dýh vzdala funkce. Rada města vyřešila hrozbu uzavření sesazovny jmenováním nového jednatele Ing. Petra Kubašty. Ten udržel zaměstnanost i provoz, přičemž na podzim představil nový produkt a zahájil rozšiřování výrobního programu.

Technické služby města Volary opět udržely velmi slušný standard v nekončící a leckdy nevděčné péči o pořádek ve městě. Od Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko získaly nový žací stroj zn. John Deere. Při údržbě veřejné zeleně bylo kromě běžné činnosti TS pokáceno 15 vzrostlých stromů. Většinou se jednalo o napadené stromy lýkožroutem, ale také plísní nebo zničených vandalismem. Vysázeno bylo 16 nových stromů (15 hlohů a 1 višeň). Na dětském hřišti byly vyměněny poškozené houpačky a skluzavka za nové. Byla podána žádost o dotaci od SFŽP na pořízení nového samosběrného vozidla. Při čištění města bylo posbíráno více jak 25 tun odpadků. Soustavně jsou opravovány či obměňovány rozbité koše, kontejnery a vyvrácené dopravní značky, dvakrát byl poničen i sloupek pro silniční radar. Byly zlikvidovány 3 černé skládky: v Mlýnské ulici, V Kasárnách a na Štegrově Huti. Bylo zvýšeno ochranné zábradlí vedle Volarského potoka. V Sídlišti Míru byl položen chodník v délce 20 metrů ve vyšlapané cestě u domu č. p. 30-31. V odchytových kotcích se vystřídalo celkem 6 psů. Na Mlýně byl zvětšen počet stožárů veřejného osvětlení. Před panelovými domy č. p. 270 a 271 byl vysázen živý plot. Opět byl zvýšen počet kontejnerů na tříděný odpad. Z podnětu seniorů bylo instalováno 6 nových laviček v Prachatické ulici, aby byl chodcům umožněn odpočinek cestou z centra města na sídliště.

V prosinci uspořádalo město u radnice tradiční zabijačku a zájem o ni předčil všechna očekávání.  Novinkou byl také březnový festival cestovatelských filmů Expediční kamera.  V květnu Volary protla trasa Světového běhu harmonie, jehož účastníci na Sídl. Míru vysadili pamětní strom. Volarské náměstí se 30. července stalo zastávkou při jízdě kolony autoveteránů. Soutěž v tradičním kosení Volarský sekáč přilákala dosud nejvyšší počet účastníků. Volarská historie se stala námětem experimentálního divadelního představení českoněmeckého studentského projektu Čojč.

Na Volarských slavnostech dřeva byla představena oficiální znělka města. Jejím autorem je pedagog naší ZUŠ Jan Šíp. Sponzorské dary na Volarské slavnosti dřeva dosáhly výše 330 000 korun, což je nejvíce v historii a což zcela pokrylo rozpočet slavností.

Starostka města M. Pospíšilová zvítězila v hlasování veřejnosti v anketě Žena jihočeského regionu a v celostátním pořadí byla osmá.
24.12.2012 13:52:04
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one