Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE "VOLARSKÝ FOTOROK 2012"

I. Obecná ustanovení

1. Soutěž Volarský Fotorok 2012 (dále také jen "soutěž") je určena amatérským fotografům.

2. Organizátorem soutěže je občanské sdružení U Nás, Volary, TOLAROVA 355, 384 51 VOLARY IČO: 27059286

3. Soutěž má dvanáct kol. Uzávěrka soutěže je vždy pátý den následujícího měsíce (např. za leden je to 5. únor...atd). Vítěz každého kola bude vyhlášen do deseti dnů po uzávěrce. Konečný výsledek soutěže tzv. TOPFOTO bude vyhlášen v lednu 2013. Každý účastník soutěže smí zaslat pět fotografí v jednom kole.

4. Zásadní podnímkou je, aby fotografie byla vyfocena během vyhlášeného kola.

3. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle níže stanoveným způsobem fotografii na dané téma. Fotografie budou zasílány e-mailem na adresu volaryunas@seznam.cz, přičemž v textu e-mailu autor uvede své jméno, příjmení, bydliště a případný název snímku. Fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu jpg.

6. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

7. Ve sporných případech si sdružení U Nás vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

8. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. Sdružení U Nás, Volary je však oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:

a) překračující přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,

b) budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,

c) nebudou zaslány způsobem uvedeným v odst. 3,

d) by mohly poškodit pověst či dobré jméno sdružení U Nás

e) již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),

f) které budou v rozporu s těmito pravidly,

g) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.


II. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2012.

2. Ze snímků každého kola sestaví redakce na internetu fotogalerii (http://volary.vesele.info)

3. Pětičlenná porota složená ze zástupců sdružení a přizvaných hostů vybere vítězný snímek.

4. Autor či autorka vítězné fotografie v jednotlivém kole získá deklarovanou knižní odměnu. Celkový vítěz získá digitální fotorámeček v hodnotě cca 2000,- Kč.

5. Fotografie v jakékoliv podobě nevracíme.


III. Předání výher

1. Vítěze kontaktuje sdružení U Nás prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.

2. Ceny vítězům zprostředkuje sdružení U Nás osobně.


IV. Ostatní ujednání

1. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:

a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní, a že byla vyfocena v daném časovém rozmezí dle článku 4 Obecného ustanovení.

b) zveřejněním fotografie na stránkách sdružení a serveru volary.eu nevznikne pořadateli žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),

c) zveřejněním fotografie nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,

2. Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje os U Nás, Volary bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. V rámci užití fotografie je os U Nás oprávněno užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, či fotografií.

3. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane vítězem některé části soutěže či celé soutěže byly jeho jméno, příjmení a adresa použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace sdružení U Nás, vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná soutěž. Zároveň účastník soutěže souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží mohou být pořízeny a ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.

4. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník uděluje os U Nás, Volary svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely této soutěže.  Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.

.
03.01.2012 23:28:01
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one