Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Jaká jsou práva občana obce při komunikaci se zastupitelstvem obce?

Ze zákona o obcích vyplývají pro občana základní práva, která by v podrobnější podobě měla být obsažena např. v jednacím řádu zastupitelstva obce... (celý článek)
Bez ohledu na konkrétní rozpracování se jedná o právo vyjádřit na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Dále jde o právo vyjádřit se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, nahlížet do rozpočtu a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Občanovi je umožněno požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 procenty občanů obce, musí být projednána na zasedání nejpozději do 60 dnů.

Dále má občan možnost podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Tato podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, případně do 90 dnů, pokud jde o působnost zastupitelstva obce.

Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná, ale ne vždy má občan právo se účastnit rozpravy ústně (zpravidla je nutné předchozí souhlasné odhlasování zastupitelstva obce). Pravidlo vyjádřit svůj názor v praxi znamená, že nemusí být umožněna ústní forma, ale nějaká forma by měla být ustanovena v jednacím řádu. Častá je možnost písemného vyjádření na vývěsní desce v zasedací místnosti zastupitelstva obce nebo možnost účasti v části diskuse. Pro zjištění, jak konkrétně se občan může zapojit do jednání zastupitelstva, je nutné se podívat do příslušného jednacího řádu. (Ve Volarech máte možnost během zastupitelstva se účastnit rozpravy ústně - a to na výzvu paní starostky, která jednání řídí...)

Výše uvedená základní práva jsou rozšířena zákonem o rozpočtových pravidlech územněsprávních celků, který stanoví, že návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu obce musí být zveřejněn a zpřístupněn k připomínkování minimálně 15 dnů před jeho projednáváním na zastupitelstvu obce. Připomínky k těmto dvěma dokumentům může občan uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně při projednávání na zastupitelstvu obce.

Občan má právo pořizovat si výpisy zápisů z jednání výborů zastupitelstva obce. V praxi to znamená, že si občan může zajistit kopii zpřístupněného materiálu (např. kopie, fotografie, ruční opis), ale úřad není občanovi povinen poskytnout prostředky k pořizování výpisu. Výpis musí být pořízen pod dozorem a není možné si dokument odnést např. do prostor reprografického obchodu, kde by mohla být pořízena jeho kopie.

Úřad může občanovi poskytnout kopii záznamu (není k tomu povinen). Může tak učinit pouze za úplatu zahrnující všechny náklady s tím spojené, tj. může po občanovi požadovat zaplacení určitého poplatku. V jednacích řádech výborů zastupitelstva by mělo být ošetřeno, jakým způsobem umožní občanům nahlédnout do zápisů a usnesení výborů, a měl by existovat ceník, podle kterého se účtují kopie pořízené ze zápisů z jednání jednotlivých orgánů obce. 

zdroj: www.transparency.cz
 

12.02.2009 15:47:17
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one